دیفال

بایگانی
۱۳دی

سوار تاکسی شدم راننده شروع کرد بحث سیاسی بکنه گفت نمیدونم کجای راه رو اشتباه اومدیم که رسیدیم به اینجا؟

گفتم نه حاجی من اینجارو مثل کف دست بلدم داریم درست میریم فقط چارراه بعدی باید بپیچی سمت راست.

زد کنار گفت برو گمشو پایین :|

پی نوشت : ‏جنگیدن برای هدف خوبه، اما غم اینجاست که جنگیدی اما ندونی برای چی و برای کی ؟

۹۶/۱۰/۱۳
علیـ ـرضا