دیفال

بایگانی
۰۱بهمن

با بابام و عموم رفتیم پمپ بنزین، رفتم حساب کنم عموم گفت: "بچه‌جون بشین سرجات هنوز بزرگا نمردن تو دس کنی جیبت"

بابام بهش برخورد فک کرد منظورش اینه که اون باید حساب کنه گفت "داداش من بزرگترم من باس حساب کنم"

گفتم بابا چه فرقی داره بشین من‌ حساب کنم!

پدر گفت: تو حرف نزن بچه جون!

عمو گفت: "ببینم چقد میخوای بزنی، کارت بکشم؟"

گفتم: عمو درسته بچه‌ایم ولی دیگه اندازه یه بنزین زدن‌ مرد هستیم!

عمو گفت: دری وری نگو بچه، خودم بزرگت کردم!

پدر روبمن: "پسر این کارت بگیر ۳۰ تومن‌ بکش بریم"

گفتم "بابا من و شم..." گفت "خفه شو بکش"

اومدم کارت بگیرم، عموم مثل پلنگ پرید کارتُ ازم بگیره کارت کشیدم، کارت به زور از دستم‌ گرفت شکوند، لغو زد کارت خودشو کشید، پدر پرید لغو رو زد کارت عمو رو شکست و گفت: "مرد حسابی بزرگی گفتن کوچیکی گفتن، چرا کارت میشکونی؟"

گفتم "پدر من، عموجان، منو شما نداره چرا دعوا میکنید، من حساب میکنم!"

عمو و پدر با چش غره یکی پس از دیگری عرض کردن: "برو بشین تو ماشین حرف مفت نزن"

نشستم تو ماشین یه ۳۰ ثانیه‌ای به برف‌پاک‌کن خیره شدم. دیدم پدر و عمو بعد این‌پا و اون‌پا کردن و دست تو جیب کردن، اومدن نشستن تو ماشین، یه چند ثانیه‌ای سکوت برقرار بود و همه به برف‌پاک‌کن خیره شده بودیم، بعد عمو گفت: "بهش بگو"

بابا گفت: "شما بزرگ‌ مایی بهرحال"

عمو گفت: "خواهش میکنم بزرگی به این چیزا نیست مهم مرام و معرفته"

بابا گفت: "اونکه صد البته، ولی خب الان مردانگی به غیرته که این نسل نداره،

عمو گفت: "درسته ولی الان کارتامون شکسته پول نقدم نداریم"

بابا گفت: "آره داداش واقعا دوره زمونه خوبی نیست"

عمو گفت: "پسرم الان وقتشه ثابت کنی برای خودت مردی شدی هه هه هه"

بابا گفت: "آره پسرم، ۳۰ تا زدیم"

بعد دوباره سکوت شد، عمو گفت: "پسرم درسته هنوز بچه‌ای ولی خب ما آرزومون بود این شرایط پیش بیاد بهمون بگن بزرگ شیم" بعد ۲تا پس گردنی به ظاهر نرم هم زد پس کله‌م!

بابا گفت: "ولی من‌ حرفم عوض نمیشه، مردانگی تو این نسل مرده"

عمو گفت: "اونکه صد البته داداش"

بعد دوباره ۴تا پس‌گردنی بمن زد!

حقیقتا تو این معامله فقط پس‌گردنی کم بود!  پول بنزین ر دادیم، تا خونه هم با بغض به برف‌پاک‌کن خاموش نگاه میکردم و عمو هر ۱۰۰ متر یه پس‌گردنی میزد که "پسرم چقد بزرگ شده هه هه هه" و بابا میگفت: "نه غیرت تو این نسل مرده" و باز پس‌گردنی!

۹۶/۱۱/۰۱
علیـ ـرضا