دیفال

۲۷بهمن

من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد، و در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می دهم...

قرآن / سوره انعام/  آیه 60

۹۶/۱۱/۲۷
یک ناشناس